Visió, missió i valors

VISIÓ

VISIÓ

Participar de forma activa en la construcció de la mobilitat sostenible del futur, innovant en nous productes, serveis i processos, amb l’ objectiu d`aconseguir disminuir les emissions atmosfèriques derivades del transport  de persones i mercaderies i millorar l’ eficiència energètica necessària per la funció.

MISSIÓ

MISSIÓ

Posar en funcionament la roda de la innovació verda de productes, processos i serveis  a disposició de les organitzacions publiques i privades aportant valor a totes les parts implicades.

VALORS

VALORS

VANaPEDAL es una organització centrada en les persones on la col.laboració  entre elles ( proveïdors, clients, socis-directius, empleats i entorn) incentiva que totes les parts i surtin guanyant. VANaPEDAL s’ alinea activament en alguns dels 17 objectius de Desenvoupament Sostenible promoguts per la ONU.